Όψεις: The Brussels Bubble

Κλείσιμο
Κλιματική Κρίση
15.05.2024

What about EU

Τι είναι ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Mechanism);

Αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της ΕΕ ώστε η μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία να γίνει με δίκαιο τρόπο, χωρίς να μείνει κανείς στο περιθώριο. Ο μηχανισμός παρέχει στοχευμένη στήριξη, ώστε στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο να κινητοποιηθούν περίπου 55 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2021-2027 για την άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της μετάβασης.

 

Τι είναι το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility);

Τον Δεκέμβριο του 2020, οι ηγέτες όλων των χωρών της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν επί ενός σχεδίου ανάκαμψης που θα συμβάλει στην αποκατάσταση των οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που προκάλεσε η πανδημία COVID-19.

Μέσω του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, μαζί με το προσωρινό μέσο NextGenerationEU, συνολικά 2,018 τρισ. ευρώ θα συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής Ευρώπης.

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, ο οποίος αυξήθηκε για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19, εξασφαλίζει ότι πάνω από το 50% του Σχεδίου προορίζεται για τον εκσυγχρονισμό, μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, για την κλιματική και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και για την ετοιμότητα, την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα.

Αυτή η μακρόπνοη δέσμη μέτρων, που είναι ευθυγραμμισμένη με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, θα καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή και θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία της βιοποικιλότητας. Το 30% του προϋπολογισμού της ΕΕ θα δαπανηθεί για τις προτεραιότητες αυτές.

 

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal);

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι μια δέσμη πρωτοβουλιών πολιτικής, η οποία έχει ως στόχο να θέσει την ΕΕ σε τροχιά προς την πράσινη μετάβαση, με απώτερο στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Στηρίζει τον μετασχηματισμό της ΕΕ σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία με σύγχρονη και ανταγωνιστική οικονομία και υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολιστική και διατομεακή προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας όλοι οι σχετικοί τομείς πολιτικής συμβάλλουν στην επίτευξη του απώτερου στόχου για το κλίμα. 

Η δέσμη περιλαμβάνει αλληλένδετες πρωτοβουλίες που καλύπτουν το κλίμα, το περιβάλλον, την ενέργεια, τις μεταφορές, τη βιομηχανία, τη γεωργία και τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δρομολογήθηκε από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2019 και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την υιοθέτησε  κατά τη σύνοδο του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Πολιτική Cookies